» Spisy treści nr 10 – 1
mobile_menu
remove_menu
Spisy treści nr 10 – 1

Nr 10

Marek Blichewicz Phonemic values of the grapheme < a > in the modern British and American English : a di achronic approach
Krzysztof Bogacki Les verbes à argument incorporé dans un dictionnaire génératif des verbes français
Tomasz Czarnecki Das Passiv im Deutschen und Polnischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Jan A. Czochralski Primäre Imperativformen im Polnischen und Deutschen
Jan A. Czochralski Sekundäre Imperativformen im Polnischen und Deutschen
Alina Kreisberg Kategoria aspektu w językach polskim i włoskim. Przyczynek do teorii przekładu
Ludomir Przestaszewski Observations sur les suffixes de noms d’action d’après un dictionnaire français-anglais du début du XVIIe siècle
Witold Tyloch Sur la catégorie de l’aspect en séminitique
Jerzy Wełna On the rise of the centring diphthonge in the New English
Józef Wiktorowicz Zur Bestimmung der lexikalischen Synonymie
Joanna Kosmala Funkcja nawyków językowych w świetle nowych tendencji w metodyce nauczania języków obcych


Nr 9

Profesorowi Stanisławowi Helsztyńskiemu, wybitnemu propagatorowi kultury i literatury angielskiej i amerykańskiej w Polsce, organizatorowi warszawskiej anglistyki po drugiej wojnie światowej z okazji 85-ej rocznicy urodzin – współpracownicy, uczniowie i przyjaciele.

Jubileusz Profesora Stanisława Helsztyńskiego
Tabula Gratulatoria. Na 85-lecie Profesora Helsztyńskiego (Wiesław Furmańczyk)
Bibliografia prac Profesora Helsztyńskiego (opr. Wiesław Furmańczyk)

Grażyna Cendrowska Irlandzkie spory wokół literatury narodowej
Joanna Ciecierska Współczesny moralitet: trzy powieści o tematyce londyńskiej Colina MacInnesa
Irena Dobrzycka From Rural Melodrama to Factory Plays
Wiesław Furmańczyk A Naturalist’s View of Ethics
Róża Jabłkowska Shakespeare’Sonnets: The Poetics Image in Recent Polish Translations
Wanda Krajewska Dramat narodowy W.B. Yeatsa i Stanisława Wyspiańskiego
Franciszek Lyra Stanisław Przybyszewski w Ameryce
Wanda Nadobnik Stanisław Helsztyński: A Translator
Witold Ostrowski Rzeczpospolita Oceańska – Utopia Jamesa Harringtona
Margaret Schlauch On John Gower’s Poem in Praise of Peace
Jacek Wiśniewski Angielska proza niefabularna o pierwszej wojnie światowej. Pamiętnik, dziennik, zbiór listów


Nr 8

Michał Cieśla Eine Auswahl aus Konstant Wurzbachs Briefwechsel mit einigen seiner Zeitgenossen
Krzysztof Choiński Młodość dramaturga: Clitandre Pierre Corneille’a
István Csapláros Droga Jókaiego do masowego czytelnika w Polsce
Elżbieta Cygielska-Guttman Janós Tomcsányi, tłumacz i popularyzator literatury polskiej na Węgrzech
Barbara Grabowska Czondidasz i jego poezja
Jerzy Jakubiuk Problematyka polska w Powieści przyszłego stulecia Móra Jókaiego
Jolanta Jasińska Współczesna poezja w Sudanie
Janina Klave Os Sertões Euclidesa da Cunha – brazylijska epopeja narodowa
Anna Kukułka-Wojtasik La liberté d’efficacité dans les Essais de Montaigne
Grażyna Pękala La grande amitié de Montaigne
Wanda Rulewicz Elements of Philosophy of Martin Heidegger and Gabriel Marcel in the Drama of John Whiting
Andrzej Sieroszewski Pierwsze powieści historyczne Móra Jókaiego i Zygmunta Kaczkowskiego
Ewa Świderska Opowiadania S. J. Agnona
Andrzej Weseliński Symbolic Structures in Prose Fiction : A Semiotic Approach
Maria Walecka Le Temps dans Les fleurs du mal de Charles Baudelaire et dans le Vade-mecum de Cyprian Norwid. Structure imaginaire et signification


Nr 7

Stefan Konderski, Piotr Ruszkiewicz, Jerzy Wełna Profesor Alfred Reszkiewicz on the English language
Leszek Biedrzycki O niewelarnych kontekstach polskiego [ŋ]
Stephen H. Goldman Toward a New Theory of Diachronic analysis
Antoni Krawczykiewicz Fińskie fonemy spółgłoskowe w porównaniu z polskimi
Antoni Krawczykiewicz O wpływie rosyjskiego systemu syntaktycznego na język lidyjski
James Pankhurst The Koncept of Function in a Monostructural Syntax
Ludomir Przestaszewski Les suffixes -tion, -[e]ment, -age indicateurs de la classe des noms d’action dans le français du XXe siècle
Piotr Ruszkiewicz Jan Baudouin de Courtenay’s Theory of the Grapheme
RM. Sundaram Learning Tamil – some problems
Monika Thieme Un assai de description des verbes français
Jerzy Wełna Complex Gender in Old English Loanwords
Józef Wiktorowicz Zum Problem der Relation: Phonem-Graphem


Nr 6

Krzysztof Choiński La Suivante – niedoceniona sztuka Corneille’a
Joanna Ciecierska Elementy alegoryczne w powieściach Williama Goldinga
István Csapláros Z dziejów węgiersko-fińskich stosunków literackich
Elżbieta Cygielska-Guttman, Marian Gawalewicz Aleksander Petöfi – Z motywów ludowych
Marek Gołębiowski Hamlet Wyspiańskiego a Hamlet Gałczyńskiego
Barbara Grabowska Charakterystyka miłosnej liryki prakryckiej i sanskryckiej
Stanisława Kumor O genezie osobowości afro-amerykańskiej
Adam M. Rustowski Percy Bysshe Shelley – filozofia intelektu
Adam M. Rustowski Angielska powieść grozy lat 1760-1800. Próba redefinicji
Joanna Ugniewska-Dobrzańska Kryzys pojęcia ładu w twórczości Leopardiego
Andrzej Weseliński Głosy polskiej krytyki literackiej o twórczości K. Dickensa w okresie modernizmu


Nr 5

Piotr Ruszkiewicz Tytus Benni’s Views on English Graphemics
Antoni Krawczykiewicz Zapożyczenia rosyjskie w języku wepskim
Jan Reychman Albina Kohna rękopiśmienna lista wyrazów udmurckich i marijskich z lat sześćdziesiątych XIX wieku
Jerzy Tulisow Terminologia kultury materialnej w Tajnej Historii Mongołów


Nr 4

Michał Cieśla Ruchy rewolucyjne w Galicji roku 1846 w świetle opowiadań Marii Ebner-Eschenbach
Zusammenfassung: Die Revolutionsbewegung des Jahres in Galizien im Spiegel der Erzählungen von Marie v. Ebner-Eschenbach
Maria Bachman Dickens i Kafka: dwie powieści o dorastaniu
Summary: Dickens and Kafka: Two Novels of Adolescence
Andrzej Weseliński Struktura powieści Karola Dickensa w świetle seryjnej formy publikacji
Summary: The Influence of serial publication upon the Structure of Charles Dicken’s Novels
Istvan Csapláros Tradycje kościuszkowskie na Węgrzech
Zusammenfassung: Kościuszko – Traditionen in der ungarischen Literatur
Jan Reychman Friedrich Bodenstedt i Franciszek Łada Zabłocki
Zusammenfassung: Friedrich Bodenstedt und Franciszek Łada Zabłocki


Nr 3

Alfred Reszkiewicz Pozycja dopełnienia nominalnego w zdaniu trzyczłonowym w języku staroangielskim\
Elżbieta Ryszka Toward the Structural Unity of a Paragraph
Krzysztof Bogacki Uwagi o apozycji w języku francuskim
Jan A. Czochralski Die Vergangenheitstempora im Deutschen und Polnischen
Antoni Krawczykiewicz Zmiana reakcji czasownikowej w języku wepskim pod wpływem języka rosyjskiego
Józef Łączak Na marginesie pewnych konstrukcji abessywnych w językach ugrofińskich
Jan Reychman Z zapożyczeń orientalnych w języku węgierskim: betyár i jego pochodne
Maciej Popko „Małe” języki Azji Mniejszej a anatolijska grupa językowa
Bohdan Składanek Przyczynek do ustalenia właściwego tekstu Tarich-i Mas udi
Janusz Danecki Fonologiczna asymilacja słownictwa arabskiego w języku urdu
Artur Karp Średnioaryjska palatalizacja spółgłosek przed –i
Stanisław Godziński Raz jeszcze o imiennych częściach mowy w języku mongolskim (chałchaskim)
Mieczysław J. Kunstler O możliwości rekonstrukcji akcentu w archaicznym języku chińskim
Rajmund Ohly Struktura systemów leksykalno-semantycznych barw w językach bantu


Nr 2

Michał Cieśla Niemiecki słowianofil Henryk Nitschmann jako tłumacz serbochorwackiej poezji ludowej
Przekłady serbochorwackich pieśni ludowych na język niemiecki przed wystąpieniem Henryka Nitschmanna
Henryk Nitschmann – jego zainteresowania Słowianami i ich literaturą
Nitschmann a serbochorwacka pieśń ludowa
Historycznoliterackie studium Nitschmanna o serbochorwackiej poezji ludowej
Wnioski
Antologia przekładów serbochorwackich pieśni ludowych dokonanych przez Henryka Nitschmanna
Bibliografia
Zusammenfassung
István Csapláro
Jan Praun – budapeszteński tłumacz literatury polskiej na język niemiecki oraz sprawa recepcji tej literatury na Węgrzech
Rola języka niemieckiego jako pośrednika w recepcji literatury polskiej na Węgrzech w dobie romantyzmu, realizmu i naturalizmu
Wystąpienie Jana Prauna
Kraszewski, Gawalewicz, Sienkiewicz, Rodziewicz, Orzeszkowa, Konopnicka, Zapolska
Nie wykorzystana szansa teatralna
Opowiadania myśliwskie
Ocena działalności Prauna
Znaczenie pośrednictwa Prauna w dziedzinie recepcji literatury polskiej na Węgrzech
Zusammenfassung
Andrzej Sieroszewski Z problematyki węgierskiej i polskiej powieści historycznej w XIX wieku


 

Nr 1

Maria Birkenmajer Frankenstein Mary Shelley jako romantyczna opowieść grozy
Wiesław Furmańczyk Koncepcja „sił zewnętrznych” w notatkach filozoficznych Teodora Dreisera
Alicja Kędzielska Głosy polskiej krytyki literackiej o literaturze angielskiej w latach 1950-1965
Krystyna Przybylska Condition humaine w dramatach Eugene O’Neilla
Jerzy Szkup Recepcja prozy Ernesta Hemingwaya w Polsce Ludowej (1945-1965)
Summaries

» Spisy treści nr 10 – 1