» Call for papers
mobile_menu
remove_menu

Zaproszenie do publikacji (CFP) – Acta Philologica vol. 58

(planowany termin pubikacji – lipiec 2022)

http://acta.wn.uw.edu.pl/

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów naukowych oraz artykułów recenzyjnych (recenzji monografii naukowych) z dyscyplin literaturoznawstwa i kulturoznawstwa z zakresu filologii angielskiej, fińskiej, francuskiej, niemieckiej, węgierskiej, włoskiej, portugalskiej i hiszpańskiej.

 

Zakres tematyczny:

 1. Literatura porównawcza
 2. Literatura współczesna
 3. Teoria literatury
 4. Studia transkulturowe
 5. Tematy związane z wykluczeniem społecznym w literaturze i kulturze
 6. Metodologie stosowane w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie
 7. Studia postkolonialne
 8. Ekokrytyka
 9. Sztuki wizualne i audiowizualne
 10. Teorie kulturoznawcze
 11. Border studies (granice, granice figuratywne, transgresje)

 

Acta Philologica przyjmuje oryginalne artykuły w języku angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, węgierskim i włoskim. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji.

Propozycje artykułów recenzyjnych (recenzji monografii naukowych) należy przedłożyć Redakcji do zaakceptowania przez nadesłaniem.

Czasopismo jest indeksowane obecnie w następujących bazach danych:

CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Academica, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), BazHum i ICI Journals Master List – Index Copernicus.

Acta Philologica nie pobiera opłat za publikacje.

 

Harmonogram publikacji:

 1. 15 stycznia 2022: termin nadsyłania prac na adres acta.litcult@uw.edu.pl
 2. Kwiecień 2022: dystrybucja recenzji nadesłanych artykułów
 3. Czerwiec 2022: korekta zaakceptowanych artykułów
 4. Lipiec – sierpień 2022: publikacja tomu

Nadesłane manuskrypty powinny być zgodne z formatem przedstawionym w naszych instrukcjach dla Autorów: http://acta.wn.uw.edu.pl/literaturoznawstwo/

 

» Call for papers