» Deklaracja dostępności
mobile_menu
remove_menu

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej acta.wn.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-26.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Tytuły podstron
  1. W nagłówku przeglądarki jest wyświetlany jedynie tytuł podstrony.
  2. Strona główna nie posiada zdefiniowanego tytułu.
 2. Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  1. Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 3. Linki
  1. Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 4. Nagłówki
  1. Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 5. Alternatywne opisy dla grafiki
  1. Grafiki oznaczające wybór języka powinny posiadają skrótowe opisy alternatywne.
 6. Pozostałe elementy sterujące strony
  1. Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 7. Obszary strony, tzw. landmarki
  1. Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 8. Dostępność wszystkich elementów na stronie
  1. Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 9. Wyszukiwanie w serwisie
  1. Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 10. Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  1. Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 11. Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  1. Serwis nie posiada mapy stron.
 12. Kontrasty i kolorystyka strony
  1. Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 13. Widoczność fokusa klawiatury
  1. Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 14. Dostępność elementów klikalnych
  1. Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 15. Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  1. Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  2. Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 16. Walidacja HTML/CSS
  1. W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 17. Dostępność interfejsu użytkownika
  1. Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie acta.wn.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jarosław Kubak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: jaroslaw.kubak@wn.uw.edu.pl, telefon (22) 55 26087. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Neofilologii cz. I – Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Krystyna Kochman

Telefon: 22 55 26 029, 882 166 094

Email: k.kochman@wn.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku bez progów i stopni, jedno skrzydło: drzwi automatyczne.

Korytarze i przejścia

Korytarze płaskie, każde piętro dydaktyczne dostępne z windy; brak windy na dach, wejście schodami; budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedury

Można poprosić o pomoc pracownika ochrony, który jest przy wejściu o pomoc.

Łazienki, toalety, szatnie

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami; dostęp do toalety z korytarza ogólnodostępnego.

Dodatkowe dostosowania

Sale z podpisami brajlowskimi, w windach informacja głosowa, jedna sala – aula wyposażona w pętle indykcyjną.

Dojazd i miejsca parkingowe

Pod budynkiem jest przystanek autobusowy i wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

» Deklaracja dostępności