» Językoznawstwo
mobile_menu
remove_menu

Wskazówki dla autorów numerów poświęconych zagadnieniom językoznawstwa:

 1. Wersję elektroniczną artykułu należy wysłać w załączniku e-maila na adres acta.linguistics@uw.edu.pl a w treści wiadomości podać numer telefonu kontaktowego.
 2. Artykuł należy przygotować w formacie doc. lub docx., a plik nazwać własnym imieniem i nazwiskiem oraz afiliacją: nazwą filologii, katedry bądź instytutu, uniwersytetu (nazwisko_imię_afiliacja). Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
 3. Objętość tekstu (łącznie ze streszczeniem, przypisami i bibliografią) powinna wynosić od 20 000 do 35 000 znaków ze spacjami.
 4. Tytuł artykułu wytłuszczony i wyśrodkowany. Śródtytuły wytłuszczone i wyrównane do lewej, numerowane według schematu , 2., 3.,1.1., 1.2., itd.
 5. Słowa „Abstract”, „Keywords” – wytłuszczone, wyrównane do lewego marginesu. Słowo „Bibliografia” (oraz odpowiedniki w pozostałych językach) – wytłuszczone i wyśrodkowane.
 6. Przed tekstem artykułu należy umieścić jego tytuł oraz streszczenie w języku angielskim o długości 400-600 znaków ze spacjami oraz 5–8 słów kluczowych również w języku angielskim.
 7. Tekst powinien być obustronnie wyrównany z marginesami 2,5 cm.
 8. Czcionka: Times New Roman; tytuł – 14, tekst główny – 12, cytaty wyłączone z tekstu – 11, przypisy – 10.
 9. Interlinia: tekst główny – podwójna; cytaty wyłączone z tekstu, przypisy, motta, streszczenie, bibliografia, spisy ilustracji, itp. – pojedyncza.
 10. Wszystkie akapity, z wyjątkiem pierwszych, zaznaczany wcięciem a nie pustym wierszem. Bez odstępów między akapitami.
 11. W bibliografii, drugi wers każdego opisu bibliograficznego jest wcięty 0,5 cm.
 12. Dane bibliograficzne do cytatów i odniesień należy podawać w nawiasie w głównym tekście artykułu. Przy każdym powołaniu należy podać w nawiasie rok publikacji. Jeżeli ze zdania nie wynika jednoznacznie, kto jest autorem cytowanego źródła, prócz roku wydania należy podać w nawiasie nazwisko autora, oraz w przypadku cytatów również numer strony poprzedzony skrótem s. w języku polskim; p. (jedna strona) lub pp. (zakres stron) w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim; S. w języku niemieckim. Zakres stron zapisujemy z półpauzą; np.
  a) Let us now consider the caused-motion construction, which has been analyzed in detail by Goldberg (1995).
  b) Words that are attracted to a particular construction are referred to as collexemes of this construction (Stefanowitsch and Gries 2003, pp. 214–215).
 13. Nie używamy skrótu „Ibid.” ani jego synonimów.
 14. W przypadku gdy źródło posiada kilku autorów/redaktorów, należy podać nazwisko pierwszego z nich z odpowiednim skrótem: w tekście polskim „i in.”, w angielskim i francuskim „et al.”, w fińskim „ym.”, w hiszpańskim „y otros”,  w niemieckim „u. a.”, w portugalskim „e outros”, w węgierskim „és mások”, np.  (Sperber et al. 2010).
 15. Jeśli artykuł odnosi się do więcej niż jednego tekstu tego samego autora z tego samego roku, w bibliografii teksty te należy oznaczyć kolejnymi literami alfabetu i tych samych oznaczeń używać w tekście, np. Wilson (2002a).
 16. Odniesienia do różnych tekstów w jednym nawiasie oddzielamy średnikiem.
 17. W odniesieniach do przypisów podajemy numer przypisu tuż po numerze strony oraz skrócie wprowadzającym, np. przypis trzeci na stronie 56 w tekście anglojęzycznym zapisujemy jako (56n3).
 18. Cytaty dłuższe niż 5 linijek należy wciąć z lewej strony (0,5 cm) zamiast umieszczać w cudzysłowie. Dane bibliograficzne należy umieścić w nawiasie po kropce kończącej cytat. Pominięcie fragmentów cytatu należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: […]. Dłuższe cytaty z tekstów obcojęzycznych proponujemy umieszczać w przypisie dolnym, natomiast w tekście artykułu posługiwać się ich tłumaczeniami.
 19. Wszystkie omawiane zwroty w języku innym niż język artykułu wyróżniamy kursywą, a ich tłumaczenie można podać w nawiasie.
 20. Podkreślenia zaznaczamy kursywą (nie wytłuszczeniem) oraz jeśli są naniesione na cytacie zaznaczamy w nawiasie (podkreślenie autora/emphasis added/itp.).
 21. Niezbędne przypisy wyjaśniające umieszcza się na dole każdej strony.
 22. Wielkie litery są akcentowane, np. w j. fr. : Éditions, Être ou ne pas être, itp.
 23. Wszystkie ilustracje oraz tabele powinny być ponumerowane oraz opisane, np.:

 Rys.1. Schemat budowy dramatu według Freytaga
 24. W tekście artykułu powinno znajdować się odniesienie do każdej ilustracji i tabeli, np.:
Table 2/Fig. 5 displays…
 25. Przy wyborze grafik należy wziąć pod uwagę kwestię praw autorskich.
 26. Rodzaj cudzysłowów, kapitalizację oraz szyk interpunkcji należy dostosować do języka, w którym napisany jest artykuł:
język angielski “quotation” (page number).
“ ‘quotation within quotation’ ” (page number).
Footnote number after full stop: __.1
Closing quotation mark after full stop:    .”
język fiński ”lainaus” (sivunumero)
”  ’lainaus lainauksen sisällä’  ” (sivunumero).
Loppuviitteen numero pisteen jälkeen: : __.1
Lainauksen päättävä lainausmerkki pisteen jälkeen: .”
język francuski « citation » (numéro de la page).
« „ mots cités à l’intérieur d’une citation ” » (numéro de la page).
Numéro de la note avant le point final 1.
Le guillemet fermant la citation avant le point final :  ».
język hiszpański «citación»  (número de la página).
«  “citación interna” » (número de la página).
No de la nota antes del punto: __.1
Comillas cerrando antes del punto:    ».
język niemiecki „Zitat“ (Seitennummer).
„  »Zitat im Zitat«  “ (Seitennummer).
Anmerkungsnummer vor Satzzeichen  : __1.
Anführungszeichen vor Satzzeichen:    “
język polski „cytat” (numer strony).
„  »cytat wewnątrz cytatu« ” (numer strony).
Numer przypisu przed kropką: __1.
Cudzysłów zamykający przed kropką:    ”.
język portugalski «citação» (número da página).
«    “cit. interna”   » (número da página).
No da nota antes do ponto: __.1
Aspas fechando antes do ponto:    ».
język węgierski „idézet” (oldal száma).
„     »idézeten belüli idézés«    ” (oldal száma).
A lábjegyzet száma a pont után: __.1
A berekesztő idézőjel a mondat végi  pont után:    .”
język włoski “citazione” (pagina).
“  »citazione all’interno di un’altra citazione«   ” (pagina).
Il numero di richiamo della nota davanti al punto fermo: __1.
Le virgolette di chiusura davanti al punto fermo: ”.

 

27. Kompletną bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu, a niezbędne skróty, nazwy miejsc wydania, interpunkcję i kapitalizację dostosować do języka artykułu. W tekście artykułu tytuły artykułów i innych krótszych form piszemy w cudzysłowie, a w bibliografii nie wymagają żadnego wyróżnienia. Uwaga: w języku angielskim, od wielkiej litery piszemy wszystkie wyrazy tytułów czasopism i książek dłuższe niż 3 litery, ale w tytułach artykułów – jedynie pierwszy wyraz tytułu i podtytułu.

a) książka:
nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). Tytuł. miejsce wydania: wydawnictwo.
Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language. New York: Praeger.

b) artykuł z książki (w zależności od języka artykułu należy użyć skrótu: Red./ Ed./ Éd. / Hg./ Szerk./ Toim.):
nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł artykułu. inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów (Red.), Tytuł Książki (numery stron). miejsce wydania: wydawnictwo.
Rissanen, M. (1999). Syntax. R. Lass (Ed.), Cambridge History of the English Language (pp. 187–331). Cambridge: Cambridge University Press.

c) artykuł z czasopisma:
nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł artykułu. Tytuł Pisma, rocznik (numer), numery stron.
Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. Science, 159 (3810), pp. 56–63.

d) książka pod redakcją (w zależności od języka artykułu należy użyć skrótu: Red./ Ed./ Ed./ Hg./ Red./Szerk./ Toim.):
nazwisko, inicjał imienia. (Red.). (rok wydania). tytuł. miejsce wydania: wydawnictwo.
Ritzer, G. (Ed.). (2007). Blackwell Companion to Globalization. Oxford: Blackwell.

e) książka w tłumaczeniu (w zależności od języka artykułu należy użyć skrótu: tłum./ trans./ trad./ Übers./ ford./ suom.)
nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). Tytuł (inicjał imienia i nazwisko tłumacza, tłum.). miejsce wydania: wydawnictwo.
Althusser, L. (1971). Lenin and Philosophy and Other Essays (B. Brewster, trans.). London: New Left Books.

f) artykuł z czasopisma internetowego:
nazwisko, inicjał imienia. (rok wydania). tytuł artykułu. tytuł pisma, rocznik (numer pisma), numery stron/n.n. URL lub DOI [Uwaga: bez kropki na końcu]
Ashe, D. D. et al. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology6. http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/cri.6.9

g) artykuł z gazety internetowej:
nazwisko, inicjał imienia. (rok, miesiąc dzień wydania). tytuł artykułu. tytuł gazety. URL [Uwaga: bez kropki na końcu]
Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. http://well.blogs.nytimes.com
Analogicznie zapisujemy inne źródła internetowe, podając w miarę dostępności: autora, tytuł źródła, nazwę całej strony internetowej, instytucję sponsorującą stronę, datę aktualizacji oraz datę dostępu.

» Językoznawstwo