» Szczegółowe wskazówki dla autorów
mobile_menu
remove_menu

Wskazówki dla autorów numerów poświęconych zagadnieniom literaturoznawstwa i kulturoznawstwa:

 1. Wersję elektroniczną artykułu należy wysłać w załączniku e-maila na adres acta.litcult@uw.edu.pl, a w treści wiadomości podać numer telefonu kontaktowego.
 2. Artykuł należy przygotować w formacie doc. lub docx., a plik nazwać własnym imieniem i nazwiskiem oraz afiliacją: nazwą filologii, katedry bądź instytutu, oraz nazwą uniwersytetu (nazwisko_imię_afiliacja). Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
 3. Objętość tekstu (łącznie ze streszczeniem, przypisami i bibliografią) powinna wynosić od 20 000 do 35 000 znaków ze spacjami.
 4. Tytuł artykułu – wytłuszczony i wyśrodkowany, śródtytuły (bez numeracji) wytłuszczone i wyrównane do lewej.
 5. Słowa „Abstract”, „Keywords” – wytłuszczone, do lewego marginesu. Słowo „Bibliografia” (oraz odpowiedniki w pozostałych językach) – wytłuszczone i wyśrodkowane.
 6. Przed tekstem artykułu należy umieścić tytuł artykułu oraz streszczenie w języku angielskim o długości 400-600 znaków ze spacjami oraz 5–8 słów kluczowych również w języku angielskim.
 7. Tekst powinien być obustronnie wyrównany z marginesami 2,5 cm.
 8. Czcionka: Times New Roman; tytuł – 14, tekst główny – 12, cytaty wyłączone z tekstu – 11, przypisy – 10.
 9. Interlinia: tekst główny – podwójna; cytaty wyłączone z tekstu, przypisy, motta, streszczenie, bibliografia, spisy ilustracji, itp. – pojedyncza.
 10. Wszystkie akapity, z wyjątkiem pierwszych, zaznaczany wcięciem a nie pustym wierszem. Bez odstępów między akapitami.
 11. W bibliografii, drugi wers każdego opisu bibliograficznego jest wcięty 0,5 cm.
 12. Dane bibliograficzne do cytatów i odniesień należy podawać w nawiasie w głównym tekście artykułu.

a) Po każdym cytacie oraz odniesieniu się do źródła należy podać w nawiasie numer strony lub rozdziału bądź akapitu w wypadku źródeł cyfrowych i internetowych nieposiadających numeracji stron. Dane powinny jasno łączyć się z odniesieniem, ale nie utrudniać procesu czytania, najlepiej umieścić je na końcu zdania, tuż przed znakiem interpunkcyjnym.

b) Jeżeli ze zdania nie wynika jednoznacznie, kto jest autorem cytowanego źródła, należy podać jego nazwisko, np. (Sagar 56).

c) W przypadku gdy źródło posiada kilku autorów/redaktorów, należy podać nazwisko pierwszego z nich z odpowiednim skrótem: w tekście polskim „i in.”, w angielskim i francuskim „et al.”, w fińskim „ym.”, w hiszpańskim „y otros”,  w niemieckim „u. a.”, w portugalskim „e outros”, w węgierskim „és mások”, np.  (Ashcroft et al. 28).

d) Jeśli artykuł odnosi się do więcej niż jednego tekstu tego samego autora, a z kontekstu jasno nie wynika, które źródło jest cytowane, w nawiasie należy dodać tytuł lub jego skróconą wersję, np. (Lessing, The Golden Notebook 50) lub (The Golden Notebook 50).

e) Odniesienia do różnych tekstów w jednym nawiasie oddzielamy średnikiem.

f) W odniesieniach do przypisów do przypisów podajemy numer przypisu tuż po numerze strony oraz skrócie wprowadzającym, np. przypis trzeci na stronie 56 w tekście anglojęzycznym zapisujemy jako (56n3).

g) Cytaty dłuższe niż 5 linijek należy wciąć z lewej strony (0,5 cm) zamiast umieszczać w cudzysłowie. Nie ma potrzeby dodatkowego wyodrębniania ich kursywą. Dane bibliograficzne należy umieścić w nawiasie po kropce kończącej cytat.

h) Pominięcie fragmentów cytatu należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: […].

i) Podkreślenia zaznaczamy kursywą (nie wytłuszczeniem) oraz jeśli są naniesione na cytacie zaznaczamy w nawiasie, np.: (56; emphasis added).

j) Niezbędne przypisy wyjaśniające umieszcza się na dole każdej strony.

13. Kompletną bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu, a niezbędne skróty, nazwy miejsc wydania, interpunkcję i kapitalizację dostosować do języka artykułu:

a) książka:
nazwisko, imię. tytuł. miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.
Smith, Zadie. The Autograph Man. London: Penguin, 2003.

b) artykuł z książki (w zależności od języka artykułu należy użyć odpowiedniego skrótu: Red./ Ed./ Éd. / Hg./ Szerk./ Toim.):
nazwisko, imię. „tytuł artykułu”. tytuł książki. Red. imię i nazwisko redaktora/redaktorów. miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania. numery stron.
Bentley, Nick. “Doris Lessing’s The Golden Notebook: An Experiment in Critical Fiction.” Doris Lessing: Border Crossings. Ed. Susan Watkins and Alice Ridout. London: Continuum, 2009. 44-61.

c) artykuł z czasopisma:
nazwisko, imię. „tytuł artykułu”. tytuł pisma rocznik.numer pisma (rok wydania): numery stron.
Merton, Robert K. “The Matthew Effect in Science.” Science 159.3810 (1968): 56-63.

d) książka pod redakcją (w zależności od języka artykułu należy użyć odpowiedniego skrótu: red./ ed./ éd./ Hg./ Red./szerk./ toim.):
nazwisko, imię, red. tytuł. miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.
Ritzer, George, ed. Blackwell Companion to Globalization. Oxford: Blackwell, 2007.

e) książka w tłumaczeniu (w zależności od języka artykułu należy użyć odpowiedniego skrótu: Tłum./ Trans./ Trad./ Übers./ Ford./ Suom./ Käänt.):
nazwisko, imię. tytuł. Tłum. imię i nazwisko tłumacza. miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.
Althusser, Louis. Lenin and Philosophy, and Other Essays. Trans. Ben Brewster. London, 1971. 127-188.

f) wznowienie:
nazwisko, imię. tytuł. rok pierwszego wydania. miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.
Woolf, Virginia. A Room of One’s Own. 1929. Harmondsworth: Penguin, 1975.

g) artykuł z gazety:
nazwisko, imię. „tytuł artykułu”. tytuł gazety dzień miesiąc rok data wydania: numery stron:
Hennig von Lange, Alexa. „Schlüsseldienste“. Der Tagesspiegel 28 Mai 2001: 25.

h) artykuł z czasopisma internetowego:
nazwisko, imię. „tytuł artykułu”. tytuł pisma rocznik.numer pisma (rok wydania): numery stron/n.n./n. pag.. Web. Data dostępu.
Ashe, D. D. et al. “Shyness, Loneliness, and Attitude toward Celebrities.” Current Research in Social Psychology 6 (2001): n. pag. Web. 23 Sept.

i) artykuł z gazety internetowej:
nazwisko, imię. „tytuł artykułu”. tytuł gazety. wydawnictwo, data wydania. Web. data dostępu.
Wolf, Matt. “Arts Abroad; The Ideal Martyr: Oscar Wilde Has the Last Laugh.” The New York Times. The New York Times Company, 26 Mar. 1998. Web. 18 Jan. 2009.

Analogicznie zapisujemy inne źródła internetowe, podając w miarę dostępności: autora, tytuł źródła, nazwę całej strony internetowej, instytucję sponsorującą stronę, datę aktualizacji oraz datę dostępu.

14. Terminy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą, a ich tłumaczenia można podać w nawiasie, lub odwrotnie, np.:
The proper Spanish term for 109 is mil millones (billion), not billón (trillion).
Greek has two terms for death – one refers to the act of dying or the state of being dead, (thanatos), while the other generally refers to death as lacking life and vitality (nekros).

15. Wielkie litery są akcentowane, np. w j. fr. : Éditions, Être ou ne pas être, itp.

16. Tłumaczenia krótkich cytatów można podać w nawiasie, bez dodania cudzysłowu. Emerson opens his famous essay with the epigraph “Ne te quaesiveris extra” (Do not seek outside yourself), which comes from the Satires of Juvenal  (54).

17.Dłuższe i częste cytaty z tekstów obcojęzycznych proponujemy umieszczać w przypisie dolnym, natomiast w tekście artykułu posługiwać się ich tłumaczeniami, również w cudzysłowie, np.:
Sam Bernardin zdaje się poddawać Polakom makiaweliczną zasadę stosowaną przez Holendrów: „Interes Holandii, jak w przypadku każdego nowoczesnego społeczeństwa, zasadza się na nieszczęściu jej sąsiadów”1.
1 „L’intérêt de la Hollande, comme celui de toute société moderne, consiste dans le malheur de ses voisins” (8).

18. Cytowanie cytowanego tekstu zaznaczamy w nawiasie przed nazwiskiem autora tekstu, z którego bezpośrednio pochodzi cytat np. (qtd. in Selden), (cyt. za Markowski).

19. Nie używamy skrótu „Ibid.” ani jego synonimów.

20.Wszystkie ilustracje oraz tabele powinny być ponumerowane oraz opisane, np.:

Table 6. Ratios of real expenditure per capita in the United States

Figure 3. Performance of various similarity measures for noisy data

W tekście artykułu powinno znajdować się odniesienie do każdej ilustracji i tabeli, np.:
The first column of table 2 displays… / (fig. 5) / (des. 5) / (rys. 7)

Przy wyborze grafik należy wziąć pod uwagę kwestię praw autorskich.

 

 

» Szczegółowe wskazówki dla autorów